Atabəy Şəmsəddin Eldəniz

Quldan Atabəyliyə doğru. Qüdrətli Azərbaycan Eldənizlər (Atabəylər ) dövlətinin banisi, böyük diplomat, məşhur sərkərdə  Şəmsəddin Eldənizin maraqlı taleyi olmuşdur.  Tarixi qaynaqlar Şəmsəddinin gəncliyinin əzab-əziyyət içərisində keçdiyindən xəbər verir. Minbir əziyyətə dözən Eldəniz bədəncə zəif və cılız, görkəmcə  xeyli yaraşıqsız olmuşdur. Lakin hünəri, ağlı və cəsarətli olması ilə hamını valeh etmişdir.

Belə rəvayət edirlər ki, qədim el adəti üzrə bir dəfəyə 40 qul alana axırıncını pulsuz verərmişlər. XII əsrin birinci yarısında Dərbəndin qul bazarında bir qul alverçisi 39 qul sat­mış, sonuncunu isə müftə vermişdir. Həmin axırıncı qul Elddəniz olmuşdur.  Qul taciri qulları ara­baya doldurub uzaq İraqa sürmüşdür. Hava isti olduğundan tacir gecələr yol gedər, gün­düzlər dincələrmiş. Qulların ən kiçiyi və  zəifi Eldəniz yolda bir neçə dəfə arabadan yıxılar­mış. Hər dəfə də onu qaldırıb arabaya qoyarmışlar.  Lakin o, bir dəfə də yıxılanda, artıq ona məhəl qoymamış, araba karvanını  sürüb getmişlər. Səhər gözlərini açan Eldənizi dəhşət bürüsə də, özünü ələ almış və  axşam çağı karvanı haqlamışdır. Tacir gözlərinə inanmamış, gəncin diribaşlığına, cəsarətinə və özünə inamına heyran qalmışdır.

            İraqda Səlcuq sultanının vəziri Sümeyrəmi qulları alarkən Eldənizi bəyənmir və onu almaqdan imtina edir. Lakin Eldənizin kövrəlməsi və yalvarması vəziri yumşaldır. Az keçmir ki,  vəzir ismaililər tərəfindən qətlə yetirilir.  Onun var-dövləti ilə birlikdə qulları, o cümlədən Eldəniz də sultan Mahmudun ixtiyarına keçir.  Sultan Eldənizin qabiliyyətinə, ağıllı olmasını görüb ona rəğbət bəsləyir. Eldəniz at minməkdə, qılınc oynatmaqda, ox atmaqqda tay-tuşlarına nümunə olur. Sultanın əmri ilə Eldənizə ərəb və fars dillərini, ilahiyyatı və digər elmləri öyrədirlər.  Çox keçmədən onu sultan mətbəxinin başçısı (əl-xivan salar) təyin edirlər. Bu o dövrə görə çox şərəfli və etimadlı vəzifə hesab olunurdu.  Sultan Mahmudu əvəz edən Sultan II Toğrul (1132-1135) Eldənizin sədaqət və səmimiliyinə inanır.  Onu şəxsi mühafizə dəstəsinə daxil edir. Bir qədər sonra isə Eldəniz sultanın azyaşlı oğlu Arslan şahın atabəyi (qəyyumu) təyin olunur.  Eldəniz həm də sultanın arvadı Möminə xatının dərin rəğbətini qazanır. Onun məsləhəti ilə saray çəkişmələrindən uzaq olaraq tezliklə əmir rütbəsinə yüksəlir.   Sultan II Toğrul vəfat etdikdən sonra  yerinə qardaşı sultan Məsud (1135-1152) keçir.  Sultan Məsud Eldənizi Toğrulun dul qadını Möminə xatınla evləndirir. Həmin qadından Eldənizin  iki oğlu, bir qızı olur. Oğlanları Məhəmməd Cahan Pəhləvan və Qızıl Arslan ata şərəfini uca tutan, ata-anaya layiq övladlar kimi böyüyür, onun vuran əli, döyünən ürəyi olurlar.

“Böyük Atabəy”.           1136-cı ildə sultan Məsud Arranı Eldənizə bağışlayaraq ona “Şəm­səddin”, yəni “Dinin günəşi” titulunu verdi. O, Bərdədə yerləşən iqamətgahına gəlir.  Tezliklə öz müstəqilliyinə qədəm qoyur. Sonralar bu dövlət onun adı ilə Eldənizlər dövləti ad­landırıldı.  1141-ci ildə Səlcuqların  Azərbaycan hakimi Qara Sunqurun vəfatından sonra  bütün Azər­bay­canın idarəçiliyini də ələ keçirdi. Eldənizin yaratdığı yeni dövlətin ərazisi genişləndi, hökmü gücləndi. O, öz əqidəsinə sadiq qalaraq,  Azərbaycanda dərin hörmət və ehtiram qazandı.

Təbiətən mülayim, sülhsevər və əmin-amanlığı qoruyan Eldəniz həm də cəsarətli, sö­zünün sahibi, ciddi, tələbkar bir siyasətçi idi.  Sultan Mahmudun vəfatından sonra İraq Səl­cuq sultanlığının daxilində siyasi vəziyyət kəskinləşir. Onun varisləri hakimiyyət uğrunda mü­ba­rizə başlayır. Hakimiyyət Sultan Məhəmmədin əlinə keçir. O,  Şəmsəddin Eldənizi öz haki­miy­yəti üçün əsas təhlükə hesab etdiyindən narazı əmirləri öz ətrafına toplayaraq güclü ordu ilə qəflətən Azərbaycana hücum edir. Araz çayı vadisində davam edən bir neçə günlük döyüşdə Eldəniz məğlub olur. O, Azərbaycan hakimliyindən imtina edərək, yalnız Arranın idarəçiliyi ilə kifayətlənməli olur. Bir neçə ildən sonra yenidən bütün Azərbaycan üzərində hakimiyyətini geri qaytarmağa müvəffəq olur. Onun səyi ilə İraq Səlcuq sultanı Sultan Slüeyman II Torğrulun oğlu Arslan şahı taxt-taca qanuni varis elan edir.

            1160-cı ildə sultan Süleyman sui-qəsd nəticəsində öldürülür. Arslan şah taxta çıxmalı olur.  Bu hakimiyyəti möhkəmləndirmək, eləcə də İraq Səlcuq  sultanlığının idarəsini öz əlində saxlamaq üçün Eldəniz 1160-cı ilin noyabrında 20 minlik ordu ilə Həmədana gəlir.  Əyanlar, əmirlər və sadə xalq onu ehtiramla qarşılayırlar.  Tacqoyma mərasimindən sonra oğul­luğu Arslan şahı sultan  elan edir. Həmin gündən Şəmsəddin Eldəniz “Böyük Atabəy” adlanır. Onun böyük oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvan əmirlərin böyüyü, kiçik oğlu Qızıl Arslan isə ordunun baş komandanı təyin edilir. Hamısı əlbir, dilbir olaraq, bir-birinə arxa durur­lar.  Eldəniz özünün bütün əmirlərini mühüm dövlət vəzifələrinə təyin etdirir.

           Dövlətçiliyimizin böyük təssübkeşi.     Atabəy  Eldəniz faktik olaraq İraq Səlcuq sultan­lığının hökmdarına çevrilir.  Bu  sultanlığa daxil olan ölkələrin və vilayətlərin hakimləri ona sədaqət andı içirlər. Əslində sultan Arslan şah Eldənizin məsləhəti ilə hərəkət edir, onun fikrlərini həyaia keçirirdi. Eldəniz isə ağıllı, müdrik siyasət yerdir, tabe olmaq istəməyn bütün vilayət hakimlərini itaətə gətirirdi.

            Eldəniz ən parlaq qələbəni Həmədan, Rey və Qəzvin döyüşlərində qazanır. Bu qələbələrdən qorxuya düşən əmirlərin çoxu ondan vassal asılılığını qəbul etməli oldular. Eldəniz “nikah diplomatiyası”na da əl atır; barışmaz müxalifətçi Rey hakimi İnancın qızı Qüteybə (bəzi mənbələrdə Qətibə) xatını oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvana alır.

            Atabəy Şəmsəddin Eldəniz Cənubi Qafqazdan İran körfəzinədək uzanan geniş torpaqları əhatə edən qüdrətli bir dövlət yaradır.  Onun idarəsi altında olan torpaqlar Tiflisdən Məkrana qədər olan əraziləri əhatə edirdi.  Azərbaycan, Arran, Cəbəl, Həmədan, Gilan, Mazandaran, İsfahan və Rey də ona tabe idi. Mosul, Kirman, Fars atabəyləri  Şirvan, Xuzistan, Hilat və Xnus hakimləri vassal kimi  onun adına pul kəsdirirdilər.  Eldənizin yaratdığı  qüdrətli Azərbaycan türk dövləti-Eldənizlər dövləti çoxminillik dövlətçilik tariximizdə özünəməxsus yer tutur. Talanlardan, aramsız müharibələrdən cana doymuş xalq rahat nəfəs alır, qurub- ya­rat­maqla məşğul olur. Ölkə çiçəklənir, əkinçilik, ticarət və sənətkarlıq inkişaf edir. Atabəy Eldəniz elm,  sənət adamlarına qayğı göstərir, mədəniyyətin inkişafına şərait yaradır.

            Şəmsəddin Eldəniz ölkəmizin qərb sərhədləri üçün təhlükə törədən gürcü çarı ilə də haqq-hesab çürütməli olur. Gürcülərin 1161-ci ildə  Ani, Dəbil və Gəncə şəhərlərinə dağıdıcı hü­cumlarına cavab olaraq Eldəniz 1163-cü ildə  güclü qoşunla Gürcüstan üzərinə yürüş edir. O, əvvəlcə gürcüləri Dəbildən qovub çıxarır, gürcü çarı III Georgi  ağır məğlubiyyətə düçar olur.  Həmin yürüşün iştirakçısı olmuş Azərbaycan tarixçi-salnaməçisi yazırdı: “Gürcülər biabırcasına məğlub oldular. Onlardan o qədər qənimət ələ keçirildi ki, sayı-hasabı yox idi. Axurları gümüşdən düzəldilmiş çar tövləsi ələ keçirilmişdi. Çarın gümüşdən tökülmüş iri çənlərb  olan çaxır anbarı da tutuldu. Bu çənlərin  göndərilməsindən ötrü  xüsusi arabalar  da lazım gəlirdi. Bunlardan birini Sultana (Arslan şaha-Ə.Q) göndərdilər. Sultana bununla birlikdə həmçinin o vaxt tədavüldə olan 2000 dinar pul da göndərdilər. O, qızıl və gümüşdən düzəldilmiş  çənləri Həmadana yolladı ki, adamlar onlardan su içsinlər”.

            Bir neçə döyüşdə dalbadal sarsıdıcı  məğlubiyyətə uğrayan gürcülər sakitləşdilər. 1175-ci ildə ölkəmizin qərb sərhədlərində vəziyyət sabitləşdi, ərazi bütbövlüyümüz bərpa edildi.

            “Rey problemi”nin həlli. Şərq sərhədlərində də vəziyyət sabit deyildi. Nişapur və Rey hakimləri Eldənizlərə itaətdən çıxaraq Xarəzmşahların tərəfinə keçmişdilər. Bu xəbəri eşidən Eldəniz dərhal güclü qoşunla  Reyə yürüş edir. Xarəzmşahlarla Əmir İnancın birləşmiş qüvvələri məğlub edilir. Əmir İnanc isə Rey qalasında gizlənərək öz vəzirini Eldənizlə danışıqlar aparmağa göndərir.  Eldəniz Rey hakiminin nankorluqlarının dəfələrlə şahidi olmuşdu. İndi dar məqamda yenə hiylə işlətdiyini yaxşı başa düşürdü. O, deyirdi: “Əmir İnancın bizə etdiyi pislikləri mən dəfələrlə bağışladım. Hətta aramızda qohumluq münasibətləri də yaratdım. Ancaq bu harın və qudurmuş əmir mənim elədiklərimə əvəz olaraq həmişə itaətdən çıxmağa cəhd etmiş, düşmənlərimlə birləşmişdir. Bu dəfə ona aman yoxdur”.

Eldənizin qətiyyəti burada da özünü göstərir. O, Əmir İnancla danışıqlardan imtina edərək  vəzirə deyir: “Sən hesab edirsən ki, İnanc mənimlə sülh bağlayacaq və sən də onunla Reydə qalacaqsan, Bu heç zaman olmayacaq!  Sən iki yoldan birini seçə bilərsən.  Ya öz ağanla ölkədə qalmalısan,  bu halda hər ikiniz sağ qala bilərsiniz. Ancaq belə olsa, sən ömrünü kaçıbçılıq və mərhumiyyət içində keçirərsən. Ya da mənim tərəfimə keçib, onun məhv edilməsi üçün əlindən gələni əsirgəməməlisən. Rey, İsfahan və  Azərbaycan hakimi  olan oğlum Cahan Pəhləvanın yanında qalarsan. Əgər bu yolu seçsən mən öz vədlərimi həyata keçirməyə and içib,  söz verirəm”.  Vəziyyəti belə görən vəzir  Eldənizin tərəfinə  keçir və İnancı aradan götürür. Beləlilkə, Eldəniz diplomatiyası “Rey problemi”ni də müvəffəqiyyətlə həll edir.

            Şəmsəddin Eldəniz  mahir siyasətçi, uzaqgörən bir diplomat idi. Onda ağıl və güc bir­ləş­mişdi. O, dikbaş və narazı əmirləri, itaətdən boyun qaçırmağa can atan vassal hakimləri mər­kəzi hakimiyyətə tabe etmək üçün onlara vədlər və qiymətli hədiyyələr verməklə öz tərə­finə çəkirdi. Bəzən isə özünün hərbi gücünə arxalanırdı. Onun siyastlə hərbi gücü bacarıqla əlaqələndirməsinin  nəticəsi idi ki, həm  İraq Səlcuq sultanlığında, həm də Eldənizlər döv­lə­tində daxili vəziyyət sabit idi. Eldənizin dövlət idarəçiliyində ardıcıl və qətiyyətli olması, sul­tan hakimiyyətinin nüfuzundan bacarıqla istifadə etməsi, tədbirli xarici siyasət yeritməsi bir daha sübut edir ki, Azərbaycan Eldənizlər dövlətinin yaradıcısı öz dövrünün məşhur siyasi və dövlət xadimi olmuşdur.

            Eldəniz öz ömür-gün yoldaşı, müdrik qadın Möminə xatına həmişə sadiq olmuş, onu özünə sirdaş, arxa, dayaq hesab etmişdir. Bəzən oğulluğu Arslan şah onun hədsiz hakimiyyətindən narazı qaldıqda bu qadın öz analıq hüququndan istifadə edərək barışdırıcı rolunda çıxış edir, öz oğlunu atalığına qarşı hörmət və ehtirama dəvət edirdi. Ülvi bir məhəbbətlə sevdiyi bir insanın vəfatı Eldənizi  bərk kədərləndirir. Naxçıvanda bu gözəl insana əbədi bir abidə ucaltmağa qərar verir. Lakin  Möminə xatının vəfatından iki ay sonra- 1176-cı ildə Şəmsəddin Eldəniz də vəfat edir. Onun yerinə keçən oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvan atasının bu arzusunu yerinə yetirir. Görkəmli Azərbaycan memarı Əcəmi Naxçıvani Möminə ana üçün əbədi bir abidə inşa edir. Öz gözəlliyi və bənzərsizliyi ilə bu gün də Azərbaycan memarlığı tarixində şərəfli yer tutan Möminə xatın türbəsi Şəmsəddin Eldənizə və Möminə xatına əbədi məhəbbət abidəsidir.

Eldənizin vəfatından sonra  oğlanları Məhəmməd Cahan Pəhləvan və Qızıl Arslan atalarının siyasətini davam etdirir, ölkənin inkişafında xüsusi rol oynayırlar. // tarix.info

87 COMMENTS

 1. г железноводск санаторий отели ялты с бассейном с подогревом
  санаторий суставы чайные домики сочи снять квартиру в пятигорске на авито
  отдых в михайловском анапа отель на берегу моря с бассейном винегрет хостел

 2. голубая даль геленджик официальный сайт отель колесо смоленск
  как проехать в сосновый бор пансионат курортный крым базы отдыха на берегу моря
  отель ателика парк отель дорохово официальный сайт сочи отель бридж 4

 3. пансионат русь геленджик санаторий в истре
  курорты тверской области отдых и лечение на воде нива ессентуки официальный
  гостиницы аша гостиница рент находка официальный сайт гостиница светофор льгов

 4. royal анапа гостевые дома туапсе на берегу моря
  кастро казань хостел арбат 42 москва санаторий морской прибой крым отзывы
  санаторий в новоульяновске отдыха в крыму санаторий беременным

 5. алтайский край отдых судак форум отель
  лечебные санатории россии самые лучшие гаспра отдых соколова пустынь пансионат
  санаторий карбышева архыз горнолыжный курорт гостиницы цены корона химки

 6. горячие источники уфа крым санатории с лечением
  кисловодск санаторий ржд электроник сочи официальный сайт отели иваново с бассейном и сауной
  евпатория крым санатории с лечением цены 2021 адлеркурорт дельфин отель кортъярд марриотт сочи

 7. свердловск курорт официальный сайт отдых в гаграх цены
  стоимость номера в гостинице в сочи сосновая роща геленджик цены санаторий по лечению позвоночника
  гостиница торжок гостиница гостиный двор новосибирск фгбу ос подмосковье

 8. домбай лучшие отели хостел балашиха недорого
  библио глобус кэшбэк по карте мир агентство отдыха актер пансионат сочи
  санаторий для похудения в татарстане отель татьяна красная поляна крытые аквапарки краснодарского края

 9. санаторий голден алушта официальный сайт путевка в крым на новый год
  отдых с детьми в самарской области карелия отдых отель в судаке с бассейном недорого
  гостиница бест бугульма за сколько дней оформляется санаторно курортная карта красная талка геленджик на карте

 10. гостиница алеша попович двор ярославль адлер отель екатерининский квартал
  краснодарский край где отдохнуть летом лагерь в кисловодске отели павловска ленинградской области
  расписание горный воздух сочи адлер ул павлика морозова 50 родионова 189 24 нижний

 11. санаторий в самаре очищение организма гостиница армения борзя
  гостиница астраханская багрипш абхазия фото крым ялта отели с бассейном
  снять жилье в ялте возле моря санаторий алушта крым санаторий надежда в анапе 2 корпус фото

 12. отдых в пицунде с детьми гостиница на орджоникидзе
  отель демократ спб friends hostel санкт петербург отель европа абхазия гагра фото
  санаторий горный крым отзывы словакия гостиница в саратове стоимость номеров гостиницы сестрорецка

 13. санатории звенигорода санаторий мо рф пятигорск
  гостиница октябрьская тверь ошале орджоникидзе сочи путевка на двоих
  тур выходного дня в санатории тюмени гостиницы орска цены адреса никополи отель абхазия новый афон отзывы

 14. терем у реки поликарп миасс
  дом отель нео красноярск официальный сайт санатории в городе горячий ключ санатории в ялте цены на 2021
  лучшие отели краснодара с бассейном отель алые паруса феодосия цены 2021 пансионат кабардинка геленджик

 15. база отдыха в донецке ростовской области гостиница новоржев псковская область
  отели в поселке романтик архыз с ольгинка отель бридж резорт адлер цены
  кмв тур пятигорск официальный сайт санаторий им горького в кисловодске официальный сайт отель гринвуд москва адрес

 16. At some casinos, you may need to use a bonus code to activate the no deposit bonus. The bonus code is usually available soon as you open your account; all you have to do is enter it in the required field. Some of the casinos require the player to contact the support team to activate the bonus. You also have the option of not using the bonus; for that you will need to inform the support team soon as the bonus is made available. You do not have to download any program to play online slots. In fact, you don’t even have to register, sign-up or make a deposit to play online slots, as long as your intention is to play the free version of them. If you decide you want to play online slot machines with real money, you still do not have to download any program to play online slots, you simply have to register and make a deposit in order to start playing and potentially winning.
  http://www.dadamoa.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=23862
  One great advantage to playing slots online is the Practice Play mode that’s included in all games. After you narrow down a game, you’ll be prompted to launch it in Real Play or Practice Play mode. Go for the latter to play free online slots. If you decide you like the game and want to play for real money, switch over to Real Play mode. The Fortune Dragon video slot doesn’t break any new ground in terms of design, as the symbols are a somewhat strange collection of seemingly random Chinese-inspired objects, but they all come together quite well, and the overall looks are nice enough, plus there’s a pleasing soundtrack that’s inspired by the traditional music of the country. The option to play with any number of reels could be useful if you like to use tiny stakes, but the chances of claiming wind rises dramatically with more reels activated. The 243 ways to win layout makes it quite easy to spin up matching symbols, turning the Triple Fortune Dragon slot machine into a low volatility game.

 17. The Australian doesn’t play nicely with your current browser. Quote Unquote: who’s saying what Day 3 – Session 1: Australia chose to bat. Sorry, there are currently no videos available. AUS vs IND, 1st Test: R Ashwin’s magical four-fer helps India take 53-run lead in Adelaide In the final match, the hosts’ middle-order batsman Wally Hammond, who also features among cricketers with most double centuries in Tests, smashed yet another 200-plus score to leave the tourists reeling on Day 1, with the scorecard reading 471/8.  Australia beat South Africa by 6 wickets Hazlewood twist adds to SCG selection chaos as Aussies face huge calls This is really good batting performance from Australia so far. They had lost Aaron Finch when the team’s score was just one run, but positive intent from the Head-McDermott pair sees them in a better position now. 
  http://www.bsland.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=50568
  Carlos Alcaraz vs Casper Ruud US Open Final Live Streaming and Updates: Tennis Australia acknowledges that the AO is held on Wurundjeri Woi Wurrung Country and we extend our respects to Elders past and present and to all First Nations People. Watch trending tennis videos with highlights from recent matches. Catch this season’s best head-to-head rivalries in action. Murray uses a good forehand to make it 30-30, just two points to the second round. Some great shots made by both and Murray is unlucky to see his just out – Cerundolo given break point. And he holds it! Ajla Tomljanović must avoid the “trap” of being “self-satisfied” with her unexpected rise to the US Open quarter-finals if she’s to keep her title dream alive, Wally Masur says. Sebastian Korda (US) beat Roberto Bautista Agut (Spa) 6-4 6-4

 18. Чтобы сделать взгляд максимально выразительным, девушки прибегают к использованию объемной туши. Она создает эффект густых ресниц, красиво обрамляющих глаза. Обычно объемная тушь имеет более густую формулу с силиконовыми полимерами и увеличенным количеством воска, а также оснащается кисточкой с короткими щетинками. По отзывам женщин, заявленного 3D эффекта тушь не дает, но считают ее одной из самых лучших для повседневного использования. Она хорошо разделяет и удлиняет ресницы, естественно выглядит, не образует комочков. Тушь на кисточку набирается в минимальном количестве, а ее форма действительно позволяет тщательно прокрасить каждый волосок. Наряду со списком преимуществ удлиняющей туши, существуют и недостатки. Зачастую этот вид краски осыпается, из-за содержания микроволокон, поэтому необходимо периодически убирать осыпавшиеся частички при помощи салфетки или платка. Синтетические компоненты могут вызвать аллергию. При наличии реакции на тушь, макияж с ее использованием не подходит для длительного (повседневного) использования.
  https://cashdcay640223.iyublog.com/19988388/препараты-для-роста-бровей
  Даже профессиональные косметологи-визажисты рекомендуют своим клиентам использовать оливковое масло для укрепления ресниц и бровей. Продукт зарекомендовал себя только с положительной стороны, а именно это и является доказательством его качества и эффективности! Масло усьмы – это эффективный стимулятор роста бровей. Его применение позволяет предотвратить выпадение волосков и активизировать их рост. Рассмотрим самые эффективные составы и способ их применения. Какие масла полезны для ресниц и бровей, читайте в статье. На ресницы оливковое масло действует так же магически, как и на волосы. Оно укрепляет волосяные фолликулы, увлажняет, питает волоски и способствует их росту. С регулярным применением масла в течение трех месяцев ресницы значительно удлинятся и увеличатся в объеме. Рекомендуется использовать масло не раньше чем на 5 день после окрашивания краской, так как масло ускоряет вымывание пигмента. Если брови окрашиваются хной, то ограничений в использовании масла нет.

 19. Thyroid uptake and scan imaging allows for the measurement of thyroid gland function as reflected by radiotracer accumulation in the gland cialis generic name In a novel approach to form high content stable nanocolloids of these drugs with controllable release rate, a sonicated layer by layer LbL polyelectrolyte coating technology is suggested

 20. Poker players can create private Poker Clubs within the PokerStars software for only the PokerStars invitation code to be accessed. The operators of private clubs are able to run any type of cash game or tournament at any time and at any level. When you host or join a Home Game, you will be charged no additional fees. When you want to accept or reject admission requests, go to the Club and Manage Games tabs in the Home Games lobby. Fast-Fold poker tables are one of the many types of poker tables available on Rakeback’s partner sites. Because the poker games are fast, table selection is unnecessary, and players can grind much more hands hour in them. If MTTs aren’t your thing, you can still buy-into PokerStars poker tournaments on demand. These PokerStars online tournaments are Sit & Gos (SNGs) and Spin & Gos. Pokerstars Sit and Go games come in a variety of formats, including heads-up, six-max, and full-ring.
  https://www.fitday.com/fitness/forums/members/p7vhuzq296.html
  Dan anda bisa bermain kapan saja, terdapat peluang bermain dimana saja melalui smartphone tablet atau pc, bisa menjadikan peluang usaha tambahan setiap harinya hingga ratusan juta. Terdapat banyaknya bonus kami berikan untuk para bettor, membuat Situs Rtp Live menjadi Situs Rtplive Slot Online satu-satunya dengan bonus sangat banyak. Bagi anda pencinta Slot Gacor anda bisa mendapatkan kemenangan sangat besar & bonus sangat banyak jadi anda tidak perlu khawatir soal bonus. Hanya Rtp Slot Gacor memberikan keuntungan banyak. Tentu saja membuat anda pencinta Rtp Slot Live mengantongi untung. Dengan cara ini, player yang bermain game judi slot online akan merasakan kepuasan yang mendalam. Karena itu, jika anda tertarik untuk melakukan taruhan secara online, pastinya banyak hal yang mesti dilakukan termasuk daftar dan gabung ke dalam agen. Daftar dapat dilakukan dimana saja jila dilakukan bersama Hoki99 slot. Karena sebagai website slot deposit pulsa tanpa potongan terbaik dan resmi, kami memberikan pelayanan tanpa henti untuk semua bettor yang bermain. jadi tidak perlu khawatir jika nanti anda tidak bisa dapatkan akun member. Dengan hanya duduk manis di rumah saja, anda sudah bisa akses dan menikmati keseruan yang ada di dalam situs slot kamu.

 21. Recientemente, la Suprema Corte de los Estados Unidos emitió su fallo a favor de que la Tribu Tigua de El Paso pueda permitir que se juegue bingo en las instalaciones de su casino. El voto cinco a cuatro anuló un fallo del Tribunal del Quinto Circuito que permitía a Texas detener el juego en la reserva. Juegos De Maquinas Tragamonedas Gratis OnlineJuegos Ruletas Casino 2023Jugar Tragamonedas En Línea Sin Deposito Este fallo anula un fallo anterior de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que fue en contra de las tribus. SCOTUS anuló ese fallo y devolvió el asunto al 5.° Circuito “para más procedimientos consistentes con esta opinión”. Paragon Casino Resort Recientemente, la Suprema Corte de los Estados Unidos emitió su fallo a favor de que la Tribu Tigua de El Paso pueda permitir que se juegue bingo en las instalaciones de su casino. El voto cinco a cuatro anuló un fallo del Tribunal del Quinto Circuito que permitía a Texas detener el juego en la reserva.
  https://www.trutheyewear.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=102355
  Para intentar responder ese interrogante, vamos a mostrarte cinco motivos por los cuales elegir un casino online en este 2023. ¿Estás listo? El número de máquinas de slot que un casino tradicional puede tener se ve limitado por el espacio físico que un piso tiene. Casinos online a menudo contienen cientos de diferentes temas de slot a elegir, y ya que no hay limitaciones físicas, los usuarios no tiene que esperar para jugar su juego favorito. Ruleta juego en linea si desea realizar varios depósitos calificados por día, incluidos Skrill. Los bonos de giros gratis se ofrecen solos o como parte de un bono mayor, tragamonedas slots 2023 si desea obtener su dinero lo antes posible. A menudo elogiamos a los desarrolladores por la calidad de los gráficos y las animaciones en el volante, puede leer los requisitos de apuesta de los casinos antes de unirse y elegir el que más le atraiga.

 22. NBA team props are based on a team’s performance in the game rather than the game’s outcome. The most popular NBA prop bets revolve around a team’s point total. While we certainly trust our sources and these picks, we do not recommend relying solely on these picks. These picks, as any picks or information you might find on the Internet, are meant to be a guide, not gospel. This is not a gambling site but an information source for NBA Pro Basketball from a wagering angle for betting legally on games. ” + _localizedStrings.redirect_overlay_title + ” Indulge me in a game of process of elimination. Jordan Poole’s (+400) odds aren’t tasty enough. Tyler Herro (+650) would be a repeat winner, which is rare for NBA season awards (though certainly less rare for this one than others). Bones Hyland (+1600) is always going to be on the floor with a minimum of two scorers better than him. The chuck first, think later vibe of Jordan Clarkson (+1600) has worn out its welcome with voters. And Cam Johnson (+1800) doesn’t score enough.
  https://andersonpzxv528528.blogs-service.com/49276250/tomorrow-football-correct-score-prediction
  With playoff implications on the line, our experts made a Giants vs. Eagles prediction with odds provided by Caesars Sportsbook. Click here to get 25-1 odds on the Eagles vs. Giants at FanDuel Sportsbook. Sunday was a banner day for both public bettors and sharp line movement as NFL favorites went 8-5-1 ATS (61.5%). Sportsbooks took a big hit as “popular” teams getting more than half the betting tickets (many receiving support from both Pros and Joes) went 10-3-1 ATS (83.3%).   The Giants have given up five rushing touchdowns in their last three games, and the Eagles are a run-first team, meaning Sanders should be used a ton. Expect a big day on the ground for Sanders, and look for him to get into the end zone again. The Giants’ offense stepped up against the Vikings after a mediocre regular season, topping 30 points for just the second time all year. Daniel Jones shined in his postseason debut and will need a similar performance to outduel Jalen Hurts on Saturday against a much more formidable Eagles defense.

 23. Wir haben aktuell 1 Lösungen zum Kreuzworträtsel-Begriff Pokerblatt in der Rätsel-Hilfe verfügbar. Die Lösungen reichen von Flush mit fünf Buchstaben bis Flush mit fünf Buchstaben. Die Rangfolge der Pokerblätter entspricht der Wahrscheinlichkeit, mit der sie in Straight Poker auftreten, wo fünf Karten aus einem Kartenspiel mit 52 Karten ausgeteilt werden, ohne Wild Cards und ohne zusätzliche Karten zur Verbesserung eines Blatts. Je seltener das Blatt, umso höher wird es bewertet. Deutschland: 4,90 €(Versandkostenfrei ab 80 EUR) Bei Badugi gilt schließlich eine besondere Rangfolge, die nur bei dieser Pokervariante zum Einsatz kommt.       Blätter aus drei Karten: Jedes Blatt, das aus drei ungepaarten Karten verschiedener Farben, aber einer vierten gepaarten oder gleichfarbigen Karte besteht. Es werden die drei niedrigsten verschiedenfarbigen Karten gewertet.
  http://www.haxorware.com/forums/member.php?action=profile&uid=201956
  Möchten Sie Merkur Spielautomaten online spielen? Das ist kein Problem! Die größten Online Casinos der Welt stellen diese als Teil ihres Angebots, hauptsächlich aufgrund ihres Rufs, einer der besten Softwareanbieter der Welt zu sein. Wenn Sie Ihre Lieblingsspiele in Online Casinos in Österreich um echtes Geld spielen möchten, sind Sie bei uns genau richtig. Alle Merkur-Spiele sind auch mobil spielbar. Eine gesonderte Platincasino App wird nicht benötigt. Nr.2 –Betway: Betway gehört zu einen der bekanntesten Merkur Casinos im gesamten deutschsprachigen Raum. Besonders in Österreich gehört Betway zu den top Merkur Casinos. Über die Sicherheit brauchen Sie sich bei diesem Merkur Online Casino mit Echtgeld überhaupt keine Sorgen zu machen, da betway über alle notwendigen Lizenzen verfügt. Insgesamt gibt es bei diesem Online Casino Merkur über 500 Spiele. Sie können auch bei dem Live Dealer zocken, wenn Sie Lust haben. Wer keine Zeit hat am Computer zu spielen, sollte auf jeden Fall die App-Funktion oder die mobile Ansicht von betway nutzen.

 24. What distinguishes 2a hair from other hair types is that the “waves” texture do not start from the roots and do not have a well-defined texture unlike 2b hair that surely has “s” shape waves or 2c hair type which starts curling at the roots.  You have one of the more-envied hair types on the list. While it’s got benefits and drawbacks, overall, 2A hair is easy to care for, healthy, and versatile. Start exploring new ways to style and protect your hair from damage to have better hair days year-round.  If you’ve gotten this far, it’s safe to say that you likely have type 2A hair, and naturally, you have some questions about how to care for and style it. We’re breaking down a few of our best 2A hair products to consider adding to your routine.
  http://www.irken.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=486931
  If you stan liquid liner (props to you, you’re prob talented AF) and want to experiment with the likes of gel, the Tarte Tarteist Double Take Eyeliner is the product for you. Not only do you get both a gel and liquid eyeliner, but the duo product allows you to create the coolest eye looks. The best part? It’s waterproof and long-wearing. If you stan liquid liner (props to you, you’re prob talented AF) and want to experiment with the likes of gel, the Tarte Tarteist Double Take Eyeliner is the product for you. Not only do you get both a gel and liquid eyeliner, but the duo product allows you to create the coolest eye looks. The best part? It’s waterproof and long-wearing. Charlotte Tilbury’s Feline Flick is a great option for those looking to create thicker, bolder lines. “The applicator only releases a little liquid, but you can put more pressure on it to get more to come out,” she adds.

LEAVE A RESPONSE

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir